Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://cyfrowyrynek.pl/

Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SAIL SOFTWARE Aleksander Pszczółkowski; NIP: 521-341-66-32;

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: alex@sailsoft.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu prowadzenia usługi newsletter.

Serwis pozyskuje dane osobowe w postaci adresu email poprzez dobrowolne wprowadzanie przez użytkowników danych w formularzu, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu od danych, Operator stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niż 8 znaków.

Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora Vultr.com

Serwery, na których utrzymywany jest Serwis znajdują się w obrębie Unii Europejskiej

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi newslettera.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera adres email podany dobrowolnie przez użytkownika w formularzu, o ile zostanie on podany. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu prowadzenia usługi newslettera.

Informacja o plikach cookies

Serwis nie używa plików cookies.